Ferdselsprøve FP (BH)

 

Forkortelser.

GST = Grunnstilling (hunden sittende ved førers venstre side).

H = Hund

HF = Hundefører Gruppe A = Spor

Fig = Figurant Gruppe B = Lydighet

D = Dommer Gruppe C = Forsvarsarbeid

 

 

 

FERDSELSPRØVEN – FP (BH)

Generelle bestemmelser for Ferdselprøve FP: Ferdselsprøven består av to deler, en lydighetsdel – Del A, og en praktisk ferdselsdel – Del B. Prøven er åpen for alle raser. Hunden må være fylt 12 mnd for å delta. Ved starten av hver del skal hundefører melde seg til dommer på en sportslig måte, med hunden i GST i line foran D. Ved prøvens slutt gis det ikke poeng, kun bestått, eller ikke bestått. Del A skal være bestått med minimum 70 % av poengene for at man kan gå videre til del B. For å bestå Del B skal alle de praktiske øvelsene bestås med predikatet "Tilstrekkelig". Det er ingen tidsfrist på hvor lang tid prøven skal være.

 

DEL A – LYDIGHETSDELEN:

Lydighetsdelen kan avholdes på en treningsplass eller ute i terrenget. Alle øvelsene starter og slutter med at ekvipasjen inntar GST. Det er kun tillatt og kommandere

hunden en gang til GST ved starten av hver øvelse. HF kan rose hunden etter hver øvelse, men hunden skal sitte i GST før rosen tar til. Etter at HF har

roset hunden er det tillatt å kommandere hunden i ny GST. Da HF 3 sekunder på seg å innta ny GST. Mellom hver øvelse skal hunden føres " På plass ".

Oppmuntring og lek er ikke tillatt. D gir tegn ved start av hver øvelse, resten av øvelsen skal foregå uten tegn fra D.

 

Avvikling av øvelsene. I forbindelse med avviklingen av øvelse "sitt" og "dekk med innkalling "

må kommandoen komme når man har gått 10 skritt og skal være gitt innen ekvipasjen har gått 15

skritt. Øvelsene skal utføres på en kommando. Ekstra kommando er kun tillatt umiddelbart etter

den første kommando. Feil ved GST eller avvikling vil være med i bedømmelsen av den enkelte

øvelse. Momentene i de enkelte øvelsene skal tydelig markeres med 3 sek, pause (stopp), dette

gjelder også når hunden har sitt foran ved innkalling, tilbakekomst ved dekk. Alle disse

momentene skal markeres ved 3 sek pause før neste kommando gis. I de øvelser HF skal gå i fra

hunden er det angitt i programmet hvor langt HF må gå, men HF kan gå lenger en angitt i

programmet, dog ikke lenger en det D sier. I programmet er det angitt hvilke kommandoer som er

tillatt å bruke og disse skal benyttes.

Hunden skal i de øvelser det er påkrevd sette seg hurtig, tett og nær foran HF. Etter påkrevd pause (3.sek) skal hunden innta GST. Hunden kan gå inn rundt eller rett inn på siden. Når hunden skal hentes, kan HF gå inn forfra eller rundt.

 

 

BESKRIVELSE AV DE ENKELTE ØVELSER I DEL A - LYDIGHET:

Lineføring – kommando ”FOT” el.. – 15 poeng.

Hunden skal på kommandoen ”fot” freidig, oppmerksomt og tett følge HF’s venstre kne, i alle

gangarter, vendinger og gjennom gruppen. Linen skal holdes i venstre hånd og skal være slakk.

Hunden skal holde sin plass på føres venstre side og innta GST på eget initiativ. Hunden skal

under hele øvelsen forholde seg rolig og være oppmerksom på HF. Under utførelsen av de

forskjellige gangarter, skal det være markant tempoendring. Kommando er kun tillatt ved

forandring av gangart. De skritt som er angitt i programmet er kun minste antall skritt som må

utføres i øvelsen.

Gruppen: HF skal gå igjennom en gruppe på minst fire personer som er i bevegelse.

Når HF er i gruppen skal det gjøres en venstre om marsj og en høyre om marsj. (I form av et

åttetall) i gruppen. Etter gjennomgang av gruppen, gjør HF holdt og inntar GST, tar av linen og

gjør seg klar til øvelsen fri ved fot.

2. Fri ved fot – Kommando ”FOT” el. lignende – 15 poeng.

Øvelsen begynner med at hund og HF går inn i gruppen som under øvelsen lineføring. Når

ekvipasjen har vært i gruppen gjøres det holdt, og HF viser så resten av øvelsen som er lik øvelsen

lineføring.

Skudd: Skuddene skal komme i begynnelsen av øvelsen, når ekvipasjen er på vei

vekk fra D. Skuddene skal komme med ca 5 sekunders mellomrom. Det første skuddet kommer

etter ca 15 skritt. Er D i tvil skal D teste skuddfastheten ved at HF tar hunden i line, i en avstand

på ca 15 skritt avfyres det ett skudd til på dommers tegn. Hunden skal da stå i slakk line. Viser

hunden tegn på skuddreddhet, avsluttes prøven.

3. Sitt under marsj – kommandoer ”FOT – SITT” el. lignende – 10 poeng.

Fra GST går HF med hunden fri ved fot i normal gangart. Etter minst 10, maks 15 skritt, skal

hunden kommanderes ”sitt”, hunden skal da sette seg hurtig, HF forsetter videre uten endring av

marsj - tempo, minst 30 skritt. HF gjør helt om holdt. På tegn fra D går HF tilbake til hunden og

inntar GST. Hvis hunden legger seg eller står, trekkes det 5 poeng. Hunden skal sitte rolig.

Øvelsen skal foregå på en kommando. Ekstra kommando er kun tillatt umiddelbart rett etter den

første.

4. Dekk med innkalling – kommandoer ”FOT – DEKK – SITT” el. lignende – 10 poeng.

Fra GST går HF fri ved fot, etter ca 10 skritt, maks 15 skritt kommanderes det ”dekk”, og hunden

skal hurtig legge seg. Uten at HF endrer gangart eller ser seg tilbake, fortsetter HF ca 30 skritt rett

frem, stopper og gjør helt om. På tegn fra D kaller HF hunden inn. Hunden skal komme hurtig

tilbake til HF, sette seg foran og innta GST etter ca 3 sek. Hvis hunden står eller legger seg, skal

det trekkes 5 poeng. Øvelsen skal utføres på en kommando, ekstra kommando er kun tillatt rett

etter den første kommando.

5 .Dekk med forstyrrelser – kommandoer ”FOT – DEKK – SITT ” eller lignende - 10 poeng.

Før en annen hund begynner sin lydighetsdel, dekker HF sin hund på anvist sted inne på banen.

Fra GST dekkes hunden, uten at line eller andre ting blir ved hunden. HF går fra hunden minst 30

skritt, og blir stående med ryggen til hunden. Under øvelsen skal hunden forholde seg rolig. På

dommerens anvisning etter øvelse 4, går HF tilbake til hunden og stiller seg ved siden av hundens

høyre side, etter ca 3 sek kommanderes hunden opp.

Bedømmelse: Sitter eller står hunden, ligger urolig eller fjerner seg fra utgangspunktet gis det en

del - bedømmelse. Kommer hunden HF i møte når HF går for å hente hunden når øvelsen er ferdig, kan den høyst oppnå predikatet ”Tilstrekkelig” i øvelsen.

Hvis det er mulig kan man la hannhunder og tisper ligge på forskjellige plasser.

DEL B- FERDSELSDELEN

Del B skal foregå på åpen vet eller gate eller sted hvor det er normal ferdsel av folk. Kun D,

eventuelle prøveleder, hunden og dens fører er på stedet. Alle de andre skal være borte fra plassen slik at ingen er til sjenanse for den øvrige ferdselen på stedet. Kravet til denne delen er at man har god tid på grunn av den er så spesiell. Man må passe på at kravene ikke blir satt ned på grunn av at man har dårlig tid. Det gis ikke poeng på denne delen kun helheten som avgjør om at hunden har bestått eller ikke.

BESKRIVELSE AV DE ENKELTE ØVELSER I DEL B - FERDSELSDEL:

Praktisk utførelse - Hunden oppførsel og lydighet (appell) på åpen gate. På Ds anvisning går

HF med hunden bortover gaten/veien i line (på fortauet). D skal følge etter på passende avstand.

Linen skal henge løst ved førerens venstre side. Hunden skal forholde seg rolig ovenfor folk og

biler, som de møter. Under gangen skal hundefører passeres av en syklist som passerer på førerens venstre side. Syklisten skal komme bakfra. Når syklisten passerer skal den ringe med sykkelbjella. Når syklisten har passert skal hundefører vende helt om og gå mot D som går bak. HF håndhilser på D og snakker med vedkommende dommer. Hunden skal her stå rolig, (den kan sette seg eller legge seg, men den skal forholde seg rolig).

Hundens atferd under vanskelige trafikkforhold. På Ds anvisning går HF med hunden til et

sted, hvor det er sterk trafikk både av biler og fotgjengere. Her skal HF to ganger gjøre holdt, den

første gangen skal hunden sette seg, og bli sittende rolig. Ved den andre stoppen skal HF

kommandere dekk, hvorpå hunden skal legge seg og bli liggende rolig.

Under denne øvelsen skal det også være et kort opphold på et sted hvor det er mye støy

(jernbanestasjon, busstasjon eller torg). Under hele øvelsen skal hunden følge fører villig og freidig.

Hundens atferd når den er alene, - og ovenfor andre dyr. På dommerens kommando går

føreren bort til et sted med moderat ferdsel av folk, og setter hunden fast. HF går rolig fra hunden

og gjemmer seg i oppgang eller butikk slik at HF er utenfor hundens synsfelt. Hunden kan stå sitte eller ligge. HF skal være borte i 2 minutter. I tiden HF er borte skal en hjelper med en annen hund passere hunden. Disse skal passere på ca 5 skritts avstand. Hunden som står fast skal forholde seg rolig når den andre hunden passerer (den hunden som skal passere må være rolig og ikke være til utfordring for den hunden som står fast)

Bemerkninger til øvelsen:

D avgjør om alle hundene skal gjennomføre øvelsene på samme sted eller om man skal forflytte seg.